Interjú Demeter Zsolt főgondnokkal Windsorban

Beiktatták az új főgondnokot

/ Csukai Magdolna /
csukai.magdolna képe
Az Amerikai Magyar Református Egyház frissen beiktatott főgondnokának, Demeter Zsoltnak tettem fel kérdéseimet az új tisztségével, terveivel és az idvezető úttal kapcsolatban.
Demeter Zsolt  templom kapujábana beiktatás pillanataiDemeter Zsolt szülei társaságábanfőgondnok és püspök

Honnan származik és hogyan került a phoenixi gyülekezethez?

Bölcsőm az Udvarhely megyei Küsmőd-i parókián ringott. Gyermek és ifjúkori éveimre emlékezve lelki-szellemi áldásként hatott a gyülekezet lelki közösségének hitbeni egységes magatartása az egyházellenes történelmi időszakban, hogy nem rendültek meg keresztyéni hitükben, sem a magyar-népi hovatartozás öntudatában, hanem az ezredéves ősök hűségével éltek és dolgoztak.

Iskoláimat Felsőboldogfalván kezdtem és Nagybaconban folytattam, a középiskolai tanulmányaimat a Sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Gimnáziumban végeztem. Ifjú éveimben is, mint a későbbiek rendjén készséges örömmel vettem részt az egyház élettevékenységében, a gyülekezeti élet előrehaladása érdekében úgy a szellemi-lelki, mint a fizikai szolgálati munkatevékenységekben.

A jó Isten gondviselő útmutatásával Szárazajtán 1980 december 13. kötöttem házasságot Németh Klárikával. Feleségem mikróbiológus, Eszter lányunk orvos, Janka lányunk tanárnő és négy unokánk is van, Amelia Klaire, Scarlett Erzsébet, Eleanora Klára és Jack Demeter.

Az Amerikai Egyesült Államokba 1989 május havában érkeztünk. Az új környezetünkben is tovább folytattuk a szülőföldről magunkkal hozott lelkiséggel családi életünket és a vállalt köteles munkatevékenységünket. Itt is gyermekeinkkel együtt résztvettünk a Phoenixi Magyar Református Egyház szolgálati munkatevékenységében. A mindennapi élet munkafeladatai mellett örömmel dolgozunk gyülekezetünk lelki-hitéletének, valamint a magyar szellemi-kulturális hagyományőrzés különböző formában kialakult szolgálati munka-tevékenységében.

 

Hogyan fogadta az egyházkerületi főgondnokká választásának hírét?

Csendben vártam a döntést. Megtisztelő. Köszönet mindenkinek a bizalomért. Továbbra is imádkozzunk együtt Isten kegyelméért, az egymásért hordozott felelősség erősödéséért, és az ellentétes akadályok szövődményeiben is megszakítás nélkül teljesítsük feladatainkat. Az utakon, a hegyekben, az óceán partján légy Atyánk minfanniunk őrizője. Szüntelenül imádkozzunk, hogy mindig és mindenhol velünk maradjon, hogy erőt adjon a nehézségekben, társakat az egyházi munkában, ahogyan azt a próféta is írja:„...Erőt ad a megfáradtnak,és életerőssé teszi azt, aki gyenge….”Ézsaiás 40:29

 

Nagyon megható volt a beiktatása, hiszen édesapja eskette fel. Ön hogyan élte meg ezt a pillanatot?

Köszönettel veszem és Isten ajándékának tekintem. A kérdések és jókívánságok piramiskövekként épültek szívemben. Otthoni illat, öreg graduale, halk örömének zengett bennem. A hallgatásban a csend virágzott. Öröm. Édesapám tanított arra, hogy Isten elhelyezte a maga teremtményeit a nagyvilágban és itt dolgozza ki terveit és gondolatait. Van sok minden ami szemében értékes vagy kevésbé értékes. Minket embereket a földi élet sokféle vágya és szüksége hajszol naponként, de a Szentlélek áldásával építjük szerető egyházunkat, a Szentlélek által létrehozott közösségét. A magyar földről kiszakadt, de még gyökérzetében hozzátartozó hívő népét. Főgondnoki jelmondatom lett “A földváltás nem jelenti a hit, és -szívcserét!”

 

Az egyházkerület világi elöljárójaként mit tart a legfontosabb feladatának, mik a céljai?

Gyülekezetünk szolgálati készség növelése érdekében első és legfontosabb feladatnak tekintem az egymásra vigyázó szellemkimunkálását. Ez azt jelenti, hogy külön-külön és együttesen vigyázunk egymásra.

Megtapasztalhattuk, hogy az Isten szeretet, és a lelke által igazgat, és nem enged el. A gyülekezeti munka,- nevezzük szolgálatnak, az Úr csodája amint intézi egyházi közösségünk életét, hív és indít szolgálatra. Mindazok akik magyar egyházat, magyar jövőt, magyar kultúrát álmodnak, azokban nagy gond és tiszta lélek kell hogy őrködjék emberi méltóságuk felett erős HIT, hiszen hit nélkül az emberi érdek uralkodik és az az egyház gyengülését jelenti.

Folytatni szeretném munkámat Isten és anyaszentegyházunk javára, együtt vállalva a ránk váró feladatokat, a holnap sikeréért., isten neve megtartó kegyelméért. Emeljük fel egymást, szeressük egymást, hívjuk egymást az Isten házába és legyünk bizonyosak abban, hogy az igazi felemelkedésünk még hátra van. Az élet útján kell járnunk az isten igazságához.

A kibontakozó hitéletet és a gyülekezet szolgálati munkatevékenységét Isten ajándékának tekintem. A hívő keresztyén lélek minden körülmények között hűségesen szolgálja Isten dicsőségét és az Anyaszentegyház földi téren való megmaradását. Hiszem, hogy az Amerikai Magyar Református Egyház hívő, lelki közössége ápolja és híven követi az alapítók lélektápláló hit törekvéseit.           

Erről tettem bizonyságot és a jövőben is egyházi szolgálatommal, a megjelent írásaim üzenet hangjával szolgálni népemet, mert a keresztyén egyház szolgálati útja a Krisztus útja. Csak Krisztussal és együtt érző szeretettel lehet.